Hướng Dẫn Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) mới nhất 2021

Home / no follow / Hướng Dẫn Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) mới nhất 2021

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2021 mới nhất; Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công theo quý, cả năm; Cách tính thuế TNCN theo lũy tiến hoặc toàn phần.

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, Công văn 2546/TCT-DNNCN mới nhất hiện hành:

—————————————————————————————–
 

Lưu ý 1: Bài viết này SW Property Vietnam hướng dẫn tính thuế TNCN mới nhất năm 2021 từ tiền lương, tiền công của người lao động nhé.

Lưu ý 2: Các bạn phải xác định được người lao động là cá nhân cư trú hay Không cư trú (rất quan trọng).
    – Nếu là cá nhân cư trú -> Tính thuế TNCN theo 2 trường hợp bên dưới (Lưu ý 3).
    – Nếu là cá nhân Không cư trú -> Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Lưu ý 3: Xác định được loại hợp động lao động: Hợp đồng lao động dài hạn (từ 3 tháng trở lên) hay là hợp đồng thời vụ (khoán việc, thử việc…).
    – Nếu là hợp đồng từ 3 tháng trở lên (dài hạn) -> Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
    – Nếu là hợp đồng dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán, thử việc …) -> Tính thuế TNCN theo biểu toàn phần.

==> Chi tiết cụ thể từng trường hợp như sau:

——————————————————————————————–

A. Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (dài hạn):

– Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là: Thu nhập tính thuế và thuế suất.

– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó. (hay còn gọi là tính theo biểu lũy tiến từng phần)

– Các trường hợp tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần gồm: Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (kể cả trường hợp ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi, những cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động)

– Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả.
    VD: Trả lương tháng 12/2021 vào ngày 5/1/2022 => Thì tính thuế TNCN vào tháng 1/2/2022 và Quyết toán thuế TNCN năm 2022.

—————————————————————–
 

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

Thuế TNCN phải nộp    =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất

I. Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ

1. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế    =   Tổng thu nhập   –   Các khoản được miễn thuế

 ———————————————————————-

  1.1) Tổng thu nhập được xác định như sau:

– Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ (bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp…)

   1.2) Các khoản được miễn thuế (Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN):

a) Tiền ăn giữa ca, ăn trưa:

“Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

– Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.”

Nghĩa là:
– Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn. -> Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
– Nếu DN chi tiền cho người lao động: -> thì Không tính vào thu nhập chịu thuế mức chi phù hợp với quy định của Bộ LĐTBXH (nếu chi vượt mức thì tính vào thu nhập chịu thuế)
    -> Hiện tại quy định là: Không vượt quá 730.000đ/tháng

VD 1: Công ty SW Property Vietnam chi tiền phụ cấp tiền ăn trưa cho nhân viên A là 750.000 đ/tháng.
– Thì nhân viên A được miễn tối đa là = 730.000; Phần còn lại: (750.00 – 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên A).

VD 2: Công ty chi phụ cấp ăn ca cho nhân viên B là 550.000 đ/tháng thì được miễn toàn bộ = 550.000.

——————————————————-

b) Mức khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục:

“Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Nghĩa là:
– Người lao động làm việc trong các Doanh nghiệp thì mức khoán chi áp dụng theo Luật thuế TNDN.
-> Hiện tại thì Luật thuế TNDN quy định cụ thể như sau:

+) Tiền trang phục:
“Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.”

Nghĩa là:
– Nếu DN chi bằng tiền thì không vượt quá 5.000.000đ/năm. (nếu vượt thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN)
– Nếu DN chi bằng hiện vật (mua quần áo về phát cho nhân viên …) thì không tính vào thu vào thu nhập chịu thuế TNCN.
– Nếu chi bằng cả hiện vật và Tiền: Thì cũng áp dụng như trên (Phần chi bằng tiền không quá 5tr/năm; Phần chi bằng hiện vật được miễn thuế TNCN)

Ví dụ: Công ty SW Property Vietnam chi tiền phụ cấp trang phục cho nhân viên A là 4.500.000/năm/người thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN toàn bộ.
– Nếu chi 5.500.000/năm/người thì được miễn 5.000.000/năm/người, còn (5.500.000 – 5.000.000 = 500.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).
– Nếu công ty chi bằng hiện vật (Mua quần áo… về cho nhân viên) thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

+) Tiền điện thoạiCông tác phí:
– Hiện tại trong văn bản về luật thuế TNDN chưa có quy định mức chi cụ thể: -> Chỉ quy định phải ghi rõ Điều kiện hưởng và Mức hưởng tại 1 trong các hồ sơ như: Hợp đồng lao động, quy chế lương lưởng …(Nếu chi cao hơn mức quy định trong đó sẽ chịu thuế TNCN). 

—————————————————————————————-

c) Tiền thuê nhà trả thay không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo):

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế.”

Ví dụ: Nhân viên A có tổng thu nhập chịu thuế là 10.000.000 (chưa bao gồm tiền thuê nhà) và công ty hỗ trợ trả thay tiền thuê nhà 5.000.000/tháng.
-> 15% Tổng thu nhập chịu thuế: = 15% x 10.000.000 = 1.500.000
=> Như vậy sẽ tính vào thu nhập chịu thuế tối đa là: = 1.500.000
– Số còn lại = 5.000.000 – 1.500.000 = 3.500.000 (Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN)

——————————————————–
 

d) Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn:

“Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.
– Trường hợp ông A làm thêm giờ vào ngày thường, được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

= 60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

– Trường hợp ông A làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

= 80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

– Doanh nghiệp trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.” 

———————————————————–

e) Khoản tiền đám hiếu, hỉ:

Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”

-> Theo Luật thuế TNDN quy định thì: Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Chú ý: Tất cả các khoản phụ cấp nếu trên phải được quy định rõ: ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG trong quy chế của công ty hoặc hợp đồng lao động nhé.

 ——————————————————————

f) Tiền mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ …

Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. -> Phải chị thuế TNCN.

– Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), … mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.

—————————————————————————

g) Tiền mua vé máy bay khứ hồi cho người nước ngoài về nước 1 lần/1 năm:

“Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.”

—————————————————————————-

h) Một số khoản miễn thuế khác như:
 

– Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…) -> Nếu thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.
– Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… -> Nếu nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

– Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

—————————————————————————–

2. Các khoản giảm trừ bao gồm:
 
a, Giảm trừ gia cảnh:
    – Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.
    – Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.(Phải đăng ký và được cấp MST người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

b, Các khoản bảo hiểm bắt buộc:
– Năm 2021 tỷ lệ trích các khoản BH vào lương của người lao động như sau:
    BHXH (8 %)
    BHYT(1,5 %)
    BHTN (1 %)

c, Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.
– Như: Đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học…
-> Tài liệu để chứng minh đóng góp chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở được thành lập hợp pháp.

———————————————————————-

II. Thuế suất thuế TNCN:

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Cách tính thuế TNCN là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập =  thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

=> Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau.

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 tr 35% TNTT – 9,85 trđ

 —————————————————————————
 

Sau đây Công ty SW Property Vietnam xin lấy 1 ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn về cách tính thuế TNCN: 

Ví dụ: Ông Hoàng làm việc tại Công ty SW Property Vietnam (hợp đồng lao động dài hạn). Tháng 1/2021 ông được nhận các khoản thu nhập như sau:
  – Lương chính theo tháng: 19.000.000
  – Tiền phụ cấp ăn trưa: 600.000
  – Tiền thưởng lương tháng 13 năm 2020: 6.000.000
  – Tiền phụ cấp xăng xe: 1.000.000
  – Các khoản BH phải nộp: 19.000.000 x (8% + 1,5% + 1%) = 1.995.000
  – Đăng ký người phụ thuộc 1 người con.

Cách tính thuế TNCN phải nộp tháng 1/2021 của Ông Hoàng như sau:

 
1. Tính thu nhập chịu thuế của Ông Hoàng:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế:

– Tổng thu nhập = 19.000.000 + 600.000 + 6.000.000 + 1.000.000 = 26.600.000
– Các khoản được miễn = (Phụ cấp ăn trưa) = 600.000
=> Tính thu nhập chịu thuế = 26.600.000 – 600.000 = 26.000.000

2. Tính các khoản giảm trừ của Ông Hoàng

– Bản thân = 11.000.000
– 1 người phụ thuộc = 4.400.000
– Các khoản bảo hiểm: = 1.995.000
=> Tổng các khoản giảm trừ = 11.000.000 + 4.400.000 + 1.995.000 = 17.395.000

3. Thu nhập tính thuế của Ông Hoàng là:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

= 26.000.000 – 17.395.000 = 8.605.000

 
Như vậy: Thu nhập của ông Hoàng là thuộc Bậc 2Trên 5 trđ đến 10 trđ”

Sau khi đã xác định thu nhập tính thuế của Ông Hoàng thì các bạn sẽ tính được số thuế TNCN mà Ông Hoàng phải nộp cụ thể như sau:

4. Tính thuế TNCN phải nộp của Ông Hoàng (Có 2 cách):

Cách 1: Tính theo cách phổ thông:
– Tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần: (Các bạn nhìn vào Bảng thuế suất Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên -> nhìn sang cột “Cách 1”)

– Thu nhập tính thuế của Ông Hoàng là: 8.605.000 như vậy có 2 bậc như sau:
 
Bậc 1: Thu nhập tính thuế: (đến 5 triệu đồng) X thuế suất 5%:

= 5.000.000 × 5% = 250.000

Bậc 2: Thu nhập tính thuế: (trên 5 triệu đến 10 triệu) X thuế suất 10%:

= (8.605.000 – 5.000.000) × 10% = 360.500

=> Số thuế TNCN Ông Hoàng phải nộp trong tháng 1/2021 là:

= 250.000 + 360.500 = 610.500

Cách 2: Tính theo phương pháp rút gọn (nên làm theo cách này):

– Ta có: Thu nhập tính thuế của Ông Hoàng là  8.605.000: -> Các bạn nhìn vào (Bậc 2 và Cột “Cách 2“) trên bảng Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên các bạn sẽ thấy: Thuộc bậc 2 (Trên 5 trđ đến 10 trđ )
 
– Theo công thức ở (Cột “Cách 2“) ta sẽ có:

Số thuế TNCN phải nộp = 10% TNTT – 0,25 trđ

= (10% X Thu nhập tính thuế) – 250.000

= (10% x 8.605.000) – 250.000 = 610.500

—————————————————————————————————

Chú ý: Khi kê khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng:
– Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý.
– Còn không sẽ phải kê khai thuế TNCN theo tháng (vì thuế TNCN là loại thuế kê khai theo tháng).

– Nếu DN bạn kê khai thuế TNCN theo tháng thì các bạn Tính từng tháng như ví dụ trên rồi kê khai vào Tờ khai.
– Nếu DN bạn kê khai thuế TNCN theo quý và toàn bộ người lao động đều thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại.

(Theo Công văn 78393/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Ví dụ: Tiếp theo ví dụ ông Hoàng nêu trên:
– Tháng 1 ông phải nộp 610.500;
– Tháng 2 ông phải nộp 500.000;
– Tháng 3 ông phải nộp: 500.000.
=> Khi kê khai thuế TNCN quý 1/2021, số tiền thuế ông Hoàng phải nộp

= 610.500 + 500.000 + 500.000 = 1.610.500
 

Lưu ý:
-> Khi kê khai hàng Qúy: Các bạn phải cộng Tổng số tiền thuế TNCN từng tháng lại để kê khai theo quý (Không được chia bình quân ra các tháng để tính).

– Nhưng đến cuối năm khi Quyết toán thì phải cộng Tổng lại rồi chia cho 12 tháng để tính bình quân, cụ thể như sau::

Thu nhập tính thuế bình quân tháng  =  Tổng thu nhập chịu thuế  –  Tổng các khoản giảm trừ
12 tháng

Các bài viết bạn có thể quan tâm

“Soi” tiến độ pháp lý dự án The Gió Riverside của ... Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụ...
Nhìn lại nốt thăng trầm gần 10 năm BĐS phía Nam... Từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2023, thị trường nhà đất phía Nam trượt dài trong tình trạng thanh khoản yếu, giá bán giảm sâu. Tín hiệu chỉ thực sự tr...
Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến kha... Dự án Metro số 1 đã đạt khoảng 98% tổng khối lượng thi công, dự kiến khai thác miễn vé từ tháng 7 đến tháng 10 và tiến hành khai thác thương mại tron...
Phú Đông Group và chuỗi giá trị tạo nên những khu ... Với sứ mệnh kiến tạo những ngôi nhà vừa túi tiền, chất lượng cao, chuẩn pháp lý, Phú Đông Group đã xây dựng một chuỗi giá trị tạo ra những khu căn...
Tỉnh Bình Thuận bắt đầu tháo gỡ các quy hoạch kéo ... UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch kéo dài nhiều năm, và lập nhiệm vụ, đồ án quy h...
Tư duy lựa chọn căn hộ của gen Z giai đoạn 2024 &#... Chuyên mục tâm sự bên lề bất động sản:  Khi thế hệ Gen Z bắt đầu đi mua nhà ở Sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ, gen Z (người lao...
CapitaLand khởi công dự án hơn 18.000 tỷ đồng ở Bì... Khu đất xây dựng phân khu The Orchard thuộc dự án Sycamore tại TP mới Bình Dương. Ảnh: Duy Hiệu. CapitaLand Development Việt ...